DUTCH Opleidingen

De zorg loopt vast.  De hele Nederlandse samenleving wordt hierdoor geraakt. De tekorten aan zorgprofessionals nemen hand over hand toe door een beperkte opleidingscapaciteit en een grote uitstroom.

Al een aantal jaren worden acties uitgezet op o.a. regionaal niveau om de opleidingscapaciteit te vergroten en de uitstroom te reduceren. Echter wordt hierin een grens bereikt die o.a. gelinkt is aan het beschikbare leervolume en de beschikbare begeleidingscapaciteit in de beroepspraktijk. Daarom is DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) gestart.

  • DUTCH voegt een disruptieve innovatie toe, welke de partners alleen in landelijke samenwerking van de grond willen en kunnen krijgen.
  • DUTCH is een collectief van Universitair Medische Centra (umc’s), oplei­dingsinstellingen, topklinische en algemene ziekenhuizen, (technische) universiteiten en publieke en private partijen binnen Educational Technology (EdTech) en Medical Technology (MedTech).
  • DUTCH beoogt een transformatie van scholing, bij- en omscholing van zorgprofessionals door middel van schaalbare digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie.

Vergroting van de opleidingscapaciteit door verhoogde efficiëntie en faciliteren van leven lang leren en ontwikkelen zullen de personele tekorten in de zorg vermin­deren en het behoud van zorgprofessionals verhogen. Hierdoor kunnen het verlies van kwaliteit van leven door te lange wachttijden voor behandeling en de teruglopende arbeidsmarktproductiviteit door uitval van de beroepsbevol­king worden aangepakt.

De doelen van DUTCH sluiten naadloos aan bij de belangrijke uitdagingen van de groeiende zorgvraag enerzijds en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds, de noodzaak tot anders leren en werken en het versneld toepassen van innovaties, zoals geformuleerd in het Integraal Zorgakkoord. Lees bijvoorbeeld het artikel “Kuipers: anders opleiden voor IC, SEH en ambulancezorg” van Samira Ahli op Skipr.

Het consortium achter DUTCH opleidingen

De ambitie van DUTCH is om zo snel als mogelijk de oplei­ding en het leren en ontwikkelen van zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn te transformeren.

50% huidige praktijkuren vervangen door fysieke en/of virtuele simulatie

DUTCH ontwikkelt als 1e stap de mogelijkheden om 50% van de huidige praktijkuren in de opleidingen tot operatieassis­tent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant te vervangen  door fysieke en/of virtuele simu­latie.

Hogere opleidingscapaciteit, een lagere begeleidingsdruk

DUTCH zorgt hiermee voor een hogere opleidingscapaciteit, een lagere begeleidingsdruk van OK-professionals en radiodiagnostisch laboranten en voldoende operatieve en radiologische capaciteit in Nederland.

Simulatieonderwijs, schaalbaar leerplatform, triple-helix-samenwerken

DUTCH realiseert blended en modulair opleiden met simulatieonderwijs, een schaalbaar leerplatform en een innovatieve manier van triple-helix-samenwerken en versterkt hiermee de internatio­nale positie van Nederland op het terrein van Educational Technology (‘EdTech’).

Opschalen naar andere zorgprofessionals

Na de 1e stap wil DUTCH opschalen naar andere zorgprofessionals en hanteert hierbij de lerende aanpak (‘scrum’) met pilots en kleinschalig use cases die bij succes landelijk worden uitgerold. De FZO-regio-infrastructuur wordt ingezet voor de ontwikkeling, transformatie en implementatie.

DUTCH opleidingen stimuleert het verdienvermogen van Nederland door het aanjagen van innovatie in snelgroeiende markten: simulatieonderwijs en het gebruik van simulatie in de zorg (potentieel een bbp-groei van ruim €170 miljoen in 2035 bij een vergroot marktaandeel van 0.5 procentpunten). Daarnaast bieden wij aanzienlijke maatschappelijke baten in de vorm van:

  • Het terugdringen van personeels­tekorten in de zorg;
  • het verkorten van wachtlijsten;
  • een productievere samenleving en het verhogen van het welzijn.

Deze maatschappelijke effecten worden gewaardeerd op €43 – €157 miljoen in 2035.

Koploperspositie op het terrein innovatie van opleiden

DUTCH opleidingen biedt Nederland de kans om de koploperspositie te pakken op het terrein van de broodnodige innovatie van het opleiden, met intrinsiek betrokken en innovatieve organisaties in het consortium en toegang tot excellente wetenschap. Nederland heeft al een indrukwekkend track record op het gebied van educatie en innovatie in de zorg (EdTech en MedTech). Met DUTCH verstevigen we deze internationale positie van Nederland op het gebied van medische technologie en educatie.

Technologie & simulatie

Voorbeelden van technologie die DUTCH wil inzetten zijn onder meer Extended Reality (XR) en simulatoren. “Neem als voorbeeld dat je moet leren een blinde darm te opereren”, vertelde Jaap Bonjer. Hij is afdelingshoofd heelkunde van het Amsterdam UMC en drijvende kracht achter het consortium. “Dan moet je als operatieteam wachten tot er een patiënt langskomt voor die behandeling. Met simulatoren kan je dat gewoon inroosteren.”

De vierledige probleemstelling waar DUTCH een (deel)oplossing voor biedt.

Dutch opleidingen in de media

Evenementen m.b.t. Dutch opleidingen